Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

ASC/AVSV

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Amsterdamsch Studenten Corps / Amsterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging of kort: ASC/AVSV is de grootste studentenvereniging van Nederland en bijna de oudste studentenvereniging van Amsterdam. Er bestaan in Amsterdam nog wel twee disputen (L.O.S.(dood geweest) en V.N.I.C.A.) die ouder zijn dan het ASC/AVSV; deze zijn in het verleden onderdeel (en mede-oprichters) geweest van het A.S.C. Het ASC/AVSV is ontstaan uit de fusie tussen het A.S.C. en het A.V.S.V. Momenteel zijn circa 3300 studenten lid van het ASC/AVSV.

Het ASC/AVSV is, als erkend studentencorps lid van de Algemene Senaten Vergadering.

Geschiedenis

Amsterdamsch Studenten Corps

Op 15 mei 1851 besloten verscheidene groensenaten tot samenwerking, waaronder de in 1818 opgerichte groensenaat Ne Praeter Modum (vertaald uit het Latijn: Niet over de schreef). Zij hieven zichzelf op en vormden de Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium (I.S.S.A.), vertaald uit het Latijn: de zeer illustere senaat van studenten uit Amsterdam), als bestuur van een nieuwe studentenvereniging, het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.) onder de zinspreuk Honestum Petimus Usque (vertaald uit het Latijn: Onafgebroken zoeken wij het eervolle). Als sociëteit diende het op 11 november 1841 opgerichte Nos Iungit Amicitia (N.I.A.), vertaald uit het Latijn: Ons verbindt de vriendschap. De meeste studenten, doorgaans uit gegoede kringen, waren lid. Diversificatie van de opleiding en maatschappelijke veranderingen leidden na 1877 tot een stijging van het aantal studenten uit niet-traditionele kringen.

Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging

Aan de Amsterdamse universiteit verschijnen de eerste studerende vrouwen in 1881. Een drietal van hen richt in 1892 de vereniging Dicendo Discentes Discimus op, (D.D.D.), Vertaald uit het Latijn: Wij die leren, leren door te spreken. Dit was weer de voorloper van de in 1902 (aanvankelijk als Utile Dulce (Vertaald uit het Latijn: (het) nuttig(e) en zoet(e))), opgerichte Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.V.S.V.) onder de zinspreuk: Ardeat Vita (vertaald uit het Latijn: Branden't Leven of Bruisend Leven).

Fusies

Eerste fusie

Het A.V.S.V. fuseerde al in 1903 met het A.S.C. Dit resulteerde in een landelijke primeur: een gemengd corps en een dame in een studenten senaat! Hierom werd sinds 1903 het A.S.C. niet langer door de andere corpora (de latere Algemene Senaten Vergadering) erkend. Ideaal was de verhouding tussen het A.S.C. en de A.V.S.V. overigens niet. Het veroorzaakte regelmatig verwijderingen en weer toenaderingen. Zo zouden de dames van de A.V.S.V. in 1906 een fusie met het VU-corps (tegenwoordig L.A.N.X.) hebben onderzocht. Dit zou echter door het VU-corps van de hand zijn gewezen. In 1912 maken de dames en heren studenten de fusie weer ongedaan. In 1913 was ook de aanvankelijke verwijdering met de overige corpora voorbij en werd het A.S.C weer erkend door - en trad het A.S.C. toe tot - de ASV.

Tweede fusie

In 1945 zijn de verenigingen heropgericht, nadat zij zichzelf in 1941 hadden ontbonden als protest tegen de uitsluiting van joodse leden. Maatschappelijke ontwikkelingen leidden in de jaren na 1970 tot een dieptepunt in de belangstelling voor het verenigingsleven. Dit deed zich vooral gevoelen in de penibele financiële situatie waarin vooral het A.S.C. terecht was gekomen. In 1971 trekken de heren - vrijwel berooid - bij de dames in. Later in datzelfde jaar volgde de definitieve fusie van A.S.C. en A.V.S.V. tot het ASC/AVSV De sociëteit werd gemengd en VU- en HBO-studenten konden ook lid worden. Een aantal sub-verenigingen maakten zich los van het ASC/AVSV.

Bestuurlijke organen

I.S.S.A.

Tekenend voor het ASC/AVSV is dat de Senaat of den I.S.S.A. altijd bestaat uit drie dames en drie heren, afwisselend voorgezeten door een rector (man) of rectrix (vrouw). De senaat bestaat uit een: Rector (Rexctrix), Ab Actis, Quaestor Primus, Quaestor Secundus, Assessor Primus en Assessor Secundus. De eerste vrouwelijk rector werd benoemd in 1982; dat was tevens het jaar dat de I.S.S.A. besloot een steeds grotere toeloop van nieuwe leden op te vangen door de oprichting van een nieuw meisjesdispuut en het instellen van een loting.

De senaat wordt ondersteund door enkele subcommissies, zoals:

 • NPM - De senaatscommissie voor het Noviatiaat de commissie Ne Praeter Modum (NPM) is belast met de organisatie van de kennismakingstijd voor aspirant-leden.
 • Honestum-redactie - De Honestumredactie is verantwoordelijk voor de uitgave van het verenigingsblad.
 • Almanak-commissie - Volgens eeuwenoude traditie, met de eerste Amsterdamsche Almanak uit 1832, komt er elk jaar een almanak uit van de vereniging.
 • Lustrum-commissie - Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het lustrum.
 • Praesidium - De ledenvergadering wordt belegd en geleid door het College van Voorzitters van de Ledenvergadering en is bij het ASC-AVSV bekend onder de naam ‘het Praesidium’
 • Acquisitie - De acquisitiecommissie ondersteunt de verschillende subcommissies bij het financieren van een bepaald project/activiteit.
 • Sodalicium Agendum ad Opera (SAO) - Zij helpen bij de organisatie van activiteiten die voor de hele vereniging zijn bedoeld.
 • Archiefcommissie Den Tex - De Historische Commissie Den Tex draagt zorg voor het immense archief van het ASC-AVSV.
 • Reunisten Periodiek - Dit magazine wordt samengesteld door een redactie van jonge leden en heeft elk jaar weer een ander thema en wordt uitgegeven voor de reunisten van de vereniging.

Ne Praeter Modum

Het feit, dat het Athenaeum Illustre niet het jus promovendi (het recht om promoties te verlenen) had en dat men naar de universiteit moest voor zijn examens, deed zijn invloed ook in het studentenleven gelden. Vóór 1818 wenste men aan de universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen waar men groensenaten kende, de Amsterdammers, die door toetreding tot een dispuut 'oud-student' werden, niet op gelijke voet met de eigen studenten te behandelen, tenzij zij zich onderwierpen aan hùn groentijd. Hierop besloot men een eigen groensenaat op te richten om zo de mogelijkheid te creëren, dat Leiden, Utrecht en Groningen door erkenning van deze groensenaat de daar aankomende Amsterdamse, reeds ontgroende, studenten als veterani zouden beschouwen, die hun ontgroening reeds aan het Athenaeum Illustre hadden doorgebracht.

Zo zag in 1818 de groensenaat "Ne Praeter Modum" het licht. Hierin verenigden zich de meeste disputen onder één vertegenwoordigend orgaan, althans voor kwesties die niet de interne dispuutszaken betroffen. De erkenning bij de groensenaten en senaten van de studentencorpora der universiteiten verliep bepaald niet makkelijk en snel omdat het Athenaeum Illustre en de Universiteit geen gelijk niveau hadden en men het studentenleven aan de beide instellingen ook niet als gelijkwaardig kon beschouwen. Bovendien maakte de usurpatiepoging van het "Collegium omnio" te Leiden dat de verhouding tussen Leiden enerzijds en Groningen en Utrecht anderzijds zeer slecht werd. De Leidse machtswellust en grootheidswaanzin leidde ook tot een conflict tussen Leiden en Amsterdam, waardoor de Amsterdammers in Leiden in 1824 zó onvriendelijk bejegend werden, dat men naar een compromis moest zoeken, hetgeen vanaf 1826 de verhouding weer geleidelijk verbeterde. Toch zou het nog een tiental jaren duren voordat van dit structureel zou verbeteren en studenten uit Amsterdam ook in Leiden zonder voorbehoud werden erkend als studiosos.

Sociëteit NIA

Sociëteit Nos Iungit Amicitia , opgericht op 11 november 1841, is thans gevestigd aan de Warmoesstraat 153-157 in Amsterdam. In 1994 is het huidige pand (een oude drukkerij) tezamen met de omringende huizen aangekocht, nadat de toenmalige zetel in "Het Gulden Huys" aan de Raamgracht 6-8 te klein was geworden. In de corporale volksmond wordt de sociëteit ook wel 'de Toko' genoemd.

Sociëteitsbestuur

De sociëteit wordt geleid door 8 leden van de vereniging die samen het Sociëteitsbestuur, ook wel "De Commissie", vormen.

De Commissie bestaat uit een; Praeses, Abactis, Questor I, Questor II, Commissaris Explotatie, Commissaris Consumabel, Commissaris gebouw en Commissaris Bar.

De commissie wordt ondersteund door enkele subcommissies, zoals:

 • Nia week - Zij organiseren de feest week van de sociëteit die één keer per jaar plaatsvindt.
 • Beheerder - De beheerder heeft het beheer over de sociëteit en is de rechterhand van de "Stichting Gulden Huys", de stichting is eigenaar van enkele panden waaronder de sociëteit.
 • Kroeg Commissie (KC) - Deze commissie is de rechterhand van ‘de Commissie’ in haar zaalbeleid. De KC staat oa. achter de bar van de sociëteit NIA en ondersteunt bij evenementen.
 • CVB - De Commissie van Beheer draagt samen met de administratief medewerker en de Quaestoren van de Commissie zorg voor de boekhouding van de sociëteit.

Lijst van sociëteiten

ASC

 • 1841-1845 De Karseboom in de Kalverstraat
 • 1845-1847 Onbekend
 • 1847- Poolse koffiehuis in de Kalverstraat
 • 1880-1893 Vosje aan het Rokin
 • 1893- Heiligeweg
 • 1895 Wordt een “tegen”-sociëteit opgericht (Honestum Petimus Usque), in de bar van Hotel Americain
 • 1897 De Kuil in Café Hofbräu in de Warmoesstraat, vlak daarna in Brinkman in de Kalverstraat
 • 1898 - 1905 De Kroon aan het Rembrandtplein. Varia - Een NIA-Commissaris stak tijdens een iets te uitbundig feest zijn cello in brand wat voor overige leden de aanzet was om ook de rest van het meubilair op het vuur te gooien.
 • 1905 - 1906 De Roode Leeuw aan de Vijgendam
 • 1906 - 1915 Voormalig Cafe Monopole aan de Heiligeweg
 • 1915 - 1920 Gebouw Eensgezindheid aan het Spui
 • 1920 - 1926 Het gebouw van de Academie van Bouwkunst aan de Marnixstraat
 • 1926 - 1967 Sarphatistraat 3
 • 1967 - 1972 Lido, nu een vestiging van Holland Casino

AVSV

ASC-AVSV

 • 1971 - 1993 Raamgracht 6-8
 • 1993 - Heden Warmoesstraat 153

Disputen

De vereniging werkt met een disputensysteem, waarin (praktisch alle) leden zijn georganiseerd. Dit wijkt af van de meeste overige corporale verenigingen in Nederland, die vooral veelal jaarclubs en huizen hebben als belangrijkste sub-verbanden. De disputen zijn op hun beurt ook weer verenigingen, zodat men naast corpslid - normaliter - ook dispuutlid is. Op dit moment telt het ASC/AVSV 39 disputen, hiervan zijn er 20 herendisputen en 19 damesdisputen. Na de fusie van 1971 ontstonden enkele disputen met mannelijke en vrouwelijke leden. Het tij voor dergelijke 'gemengde' disputen is echter gekeerd: in 1999 besloot het laatste nog bestaande gemengde dispuut, alleen nog mannelijke leden te werven.

Sommige disputen zijn meer dan honderd jaar oud, terwijl anderen pas enkele jaren bestaan. De oudste disputen, waarvan de meesten al zijn opgericht vóór de oprichting van het ASC, waren zogeheten 'vakdisputen'; hier draaide het niet om gezelligheid maar om het bediscussiëren ('disputeren') van wetenschappelijke en literaire onderwerpen. Van deze vakdisputen is vandaag de dag alleen L.O.S. nog (onafhankelijk van het ASC/AVSV) in leven.

Een dispuut heeft doorgaans een bestuur of praesidium met drie of vier leden, met een voorzitter of praeses, een penningmeester, quaestor of thesaurier, een secretaris of abactis en eventueel een assessor of vice-preses.

Lijst van disputen

Naam Dames/Heren Opgericht Opgeheven Heropgericht Bijzonderheden
Le Choc Heren 1796 1808 In 1808 fusie met L.S.A.V. tot V.C., opgeheven vóór officiële oprichting ASC.
L.S.A.V. Heren 1798 1808 In 1808 fusie met Le Choc tot V.C., opgeheven vóór officiële oprichting ASC.
I.A.A.A.A. Heren 1802 1846 In 1846 fusie met M.E.C. tot A.M.I.C.A.
L.O.S. Heren 1806 1969 1991 In 1919 uit het ASC getreden.
M.S.Q.D. Heren 1807 1838 In 1838 fusie met I.E.C. tot M.E.C., opgeheven vóór officiële oprichting ASC.
V.C. Heren 1808 1846 Fusie van Le Choc en L.S.A.V., opgeheven vóór officiële oprichting ASC.
E.T.E.B.O.N. Heren 1814 1919 In 1919 uit het ASC getreden.
I.E.C. Heren 1817 1838 In 1838 fusie met M.S.Q.D. tot M.E.C.
M.E.C. Heren 1838 1846 Fusie van M.S.Q.D. en I.E.C., in 1846 fusie met I.A.A.A.A. tot A.M.I.C.A.
A.M.I.C.A. Heren 1846 1863 Fusie van I.A.A.A.A. en M.E.C.
V.N.I.C.A. Heren 1850 In 1975 uit het ASC/AVSV getreden.
D.D.D. Heren 1852 1861 Niet te verwarren met het latere damesdispuut D.D.D.
B.A.C.O Heren 1865 1895
V.O.N.D.E.L. Heren 1875 1917
B.E.E.T.S. Heren 1879
N.E.W.T.O.N. Heren 1880 1900 Rond 1900 uit het ASC getreden.
C.L.I.O. Heren 1882 1909
M.I.N.E.R.V.A. Heren 1884 1898 Niet te verwarren met het latere damesdispuut M.I.N.E.R.V.A.
O.D.O.L.E.H. Heren 1890 1971 1979
M.O.S. Heren 1891 1898
D.D.D. Dames 1892 1901 Niet te verwarren met het eerdere herendispuut D.D.D.
T.H.E.M.I.S. Heren 1894 1913
H.E.B.E. Heren 1901
A.P.E.D.A.S. Heren 1901 1969 In 1953 toegetreden tot ASC, oorspronkelijk dispuut van SSRA.
V.I.A.T.O.R. Heren 1903
F.L.A.N.O.R. Heren 1903 1923
N.O.V.A. Heren 1904 1911
B.R.E.E.R.O. Heren 1904 1969
H.E.R.A. Heren 1905 1925 1930
P.A.L.L.A.S. Heren 1907 1969
.V.I.V.A.T. Heren 1908 1972 1977
N.I.S.I.T.A. Heren 1912 2001
T.H.A.L.I.A. Heren 1913 1932 1946
E.O.O.S. Dames 1915 1969 In 1969 fusie met damesdispuut M.I.N.E.R.V.A. tot E.O.O.S.-M.I.N.E.R.V.A.
N.I.K.H. Dames 1916 1969 In 1969 fusie met P.A.N. tot P.A.N.I.K.H.
I.R.I.S. Dames 1916 1970
A.R.K.T.O.S. Dames 1917 1974 1977 Heeft in 2010 besloten voorlopig geen nieuwe leden meer aan te nemen, maar bestaat nog wel.
V.E.S.T.A. Heren 1917 In 1977 toegetreden tot ASC/AVSV, oorspronkelijk dispuut van Sanctus Thomas Aquinas.
K.E.W.A.J.A.M. Dames 1918 1971 1978
D.I.S. Dames 1919 1971 1981
D.I.D.O. Heren 1919
W.I.T.I.A.N. Dames 1921 1972
A.T.L.A.S. Dames 1923 1971
M.I.N.E.R.V.A. Dames 1924 1969 In 1969 fusie met E.O.O.S. tot E.O.O.S.-M.I.N.E.R.V.A., niet te verwarren met oudere herendispuut M.I.N.E.R.V.A.
A.R.T.E.M.I.S. Dames 1925 1972
B.E.V.E.R. Dames 1930
I.D.O.E.N.A. Dames 1931 1969 In 1969 fusie met C.V.C. tot Lllorien.
F.R.E.Y.A. Dames 1932 1984 In 1970 opgeheven, in 1981 heropgericht om vervolgens in 1984 weer opgeheven te worden.
P.A.N. Dames 1932 1969 In 1969 fusie met N.I.K.H. tot P.A.N.I.K.H.
V.I.N.C.A. Dames 1933 1971
C.V.C. Dames 1933 1969 In 1969 fusie met I.D.O.E.N.A. tot Lllorien.
G.E.M.M.A. Dames 1940 1971
H.O.M.E.R.V.S. Heren 1941
M.A.R.N.I.X. Heren 1941 1971 1981
S.I.R.I.U.S. Heren 1941
A.E.G.I.S. Heren 1941 1971 1978
O.S.I.R.I.S. Heren 1941
A.E.N.E.A.S Heren 1946
G.I.J.S. Dames 1947 1969 In 1969 fusie met H.I.A.W.A.T.H.A. tot G.I.J.S.H.I.A.
N.O.S. Dames 1947 1969
Flierefluiter Dames 1947 1969
P.O.O.H. Dames 1948 1972
S.P.H.I.N.X. Dames 1948
V.I.S.H.N.U. Dames 1948 1970 1993
O.B.E.R.O.N. Dames 1948 1967
H.I.A.W.A.T.H.A. Dames 1948 1969 In 1969 fusie met G.I.J.S. tot G.I.J.S.H.I.A.
P.A.N.D.O.R.A. Dames 1948 1950
T.U.U.N.T.J.E. Dames 1948 1959
A.T.O.M.O.S. Heren 1957
E.N.E.R.G.I.A. Heren 1958
I.U.P.I.T.E.R. Heren 1959 1971
M.Y.R.A. Dames 1960 1980
H.E.R.M.E.S. Heren 1964
Pinot Dames 1965 In 1974 toegetreden tot ASC/AVSV, oorspronkelijk dispuut van N.V.A.S.
C.A.T.O. Heren 1966 1971
E.O.O.S.-M.I.N.E.R.V.A. Dames 1969 1985 Fusie van E.O.O.S. en damesdispuut M.I.N.E.R.V.A.
P.A.N.I.K.H. Dames 1969 Fusie van P.A.N. en N.I.K.H., houdt oprichtingsjaar 1916 van N.I.K.H. aan.
Lllorien Dames 1969 Fusie van I.D.O.E.N.A. en C.V.C.
G.I.J.S.H.I.A. Dames 1969 1972 Fusie van G.I.J.S. en H.I.A.W.A.T.H.A.
Idéfix Dames 1971
Oktopus Dames 1972
Griet Manshande Dames 1973 1976 In 1974 toegetreden tot ASC/AVSV, oorspronkelijk dispuut van N.V.A.S.
Bombadil Dames 1975 1984
Audentes Dames 1976
P.H.A.R.O.S. Dames 1977
Jonquille Dames 1977
F.I.O.R.E. Dames 1978
Penelope Dames 1978
K.A.R.A.A.T. Dames 1983
Beaufort Heren 1984
C.H.E.S.S. Dames 1985
O.R.E.S.T.E.S. Heren 1985
T.Y.C.H.È. Dames 1999

Subverenigingen

Thor Thar (1878) Schaak en Bridge Vereniging
Sweelinck-orkest (1878)

(voormalige subvereniging, maakt geen deel meer uit van het ASC)

Studentenorkest
Koninklijke Studenten Schietvereeniging (1880) Studentenweerbaarheid
ASR Nereus (1885) Roeivereniging
Kothurne (1887) Toneelvereniging
asr H.O.R.S. (1911) Amsterdamsche Studenten Rijvereeniging Paardrijvereniging
Aedon (1933) Muziekvereniging
A.S.T. SHOT (1946) Tennis vereniging
NSO (1952)

(mede opgericht door het ASC, maar is geen subvereniging)

Nederlands Studenten Orkest
ASRV ASCRUM (1962) Rugby vereniging
ASZO Romanez (1985) Studenten Zigeunerorkest
Sjiva Thor (1990) IJshockey vereniging
ASGC (1994) Amsterdamse Studenten Golf club
ASAV (2003) Amsterdamsche Studenten Autosport Vereniging

Bekende leden

Naam Bekend van Dispuut
Antonie Kamerling Acteur A.E.G.I.S.
Hans Verkoren Raad van Bestuur, ING A.E.N.E.A.S.
Robert-Jan Knook Nieuwslezer A.E.N.E.A.S.
Claudia Melchers dochter van de industrieel Hans Melchers A.E.N.E.A.S.
Dick Leurdijk VN-expert Clingendael A.E.N.E.A.S.
Hans Zaaijer Microbioloog A.E.N.E.A.S.
Anne Margreet de Mol van Otterloo Oprichtster Moeder Anne Casting A.R.K.T.O.S.
Rita Kohnstamm Nederlands psycholoog en columnist A.R.K.T.O.S.
Annet Nieuwenhuyzen Actrice A.R.K.T.O.S.
Xandra Schutte Schrijfster, journalist en oud-hoofdredacteur van Vrij Nederland A.R.K.T.O.S.
C.J. Dessauer alias Andreas Burnier Schrijfster, professor in de Criminologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen A.R.K.T.O.S.
Judith Belinfante Conservator Joods Historisch Museum, oud-lid Tweede kamer en conservator Universiteits Bibliotheek Amsterdam A.R.K.T.O.S.
Dominique van der Heyde Parlementair journaliste voor de NOS A.R.K.T.O.S.
Raymond Spanjar Mede oprichter van de website IEX en Hyves A.T.O.M.O.S.
Marc Schröder Oprichter Route Mobiel A.T.O.M.O.S.
John Jaakke Voormalig voorzitter AFC Ajax A.T.O.M.O.S.
Harold Goddijn Oprichter TomTom A.T.O.M.O.S.
Maartje van der Hoeven Oprichtster Models at Work A.U.D.E.N.T.E.S.
Liesbeth Kamerling Actrice A.U.D.E.N.T.E.S.
Marie-Nanette Schaepman Hoofdredactrice 'JAN' A.U.D.E.N.T.E.S
Femmetje de Wind Societyjournaliste/hoofdredactrice 'Jacky' A.U.D.E.N.T.E.S.
Bibi van der Velde Sieraden ontwerper oa Beadies A.U.D.E.N.T.E.S.
Herman van den Eerenbeemt Olympisch Roeier BEAUFORT
Paul van Helden Speler Nederlands Rugby Team BEAUFORT
Robert Alberdingk Thijm Scenarioschrijver oa Dunya & Desie, In de Vlaamsche pot en De Daltons B.E.E.T.S.
Pim Haak Oud-president van de Hoge Raad B.E.E.T.S.
Theodoor Beels Directeur Generaal ABN AMRO B.E.E.T.S.
Binnert de Beaufort Schrijver en journalist B.E.E.T.S.
Christon Kloosterboer Finalist Idols III / zanger B.E.E.T.S.
Hans-Jochem Dijk DJ Terry Toner B.E.E.T.S.
Hans de Koster Minister van Defensie B.E.E.T.S.
Jhr. Emile van Lennep Minister van Staat B.E.E.T.S.
Yvo van Regteren Altena Free-lance journalist voor onder andere Quote B.E.E.T.S.
Ynso Scholten Minister van Justitie B.E.E.T.S.
Jeroen Tjepkema Nieuwslezer B.E.E.T.S.
Rad Kortenhorst Politicus (KVP) B.E.E.T.S.
Albertine van Vliet-Kuiper Politicus (D66) Burgemeester van de gemeente Amersfoort B.E.V.E.R.
Max Kohnstamm Historicus, diplomaat en particulier secretaris van koningin Wilhelmina. B.R.E.E.R.O.
Marietje Schaake Europarlementariër, D66 C.H.E.S.S.
C. S. Adama van Scheltema Schrijver en oud senator van den ISSA C.L.I.O.
Cornelia de Lange Kinderarts, eerste vrouwelijke hoogleraar aan de UvA. D.D.D.
Cox Habbema Actrice, theaterregisseur en voormalig directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam. Dis
Hans Wiegel Politicus (VVD) E.N.E.R.G.I.A.
Derk Haank CEO Reed Elsevier, Voorzitter Vbv De Graafschap 2001-2004 E.N.E.R.G.I.A.
Frits Kessel KNVB-arts Nederlands elftal E.N.E.R.G.I.A.
Aris Wateler Raad van bestuur Grolsch E.N.E.R.G.I.A.
Bas Flik Oprichter en directeur van GSMWeb E.N.E.R.G.I.A.
Frederik van Eeden Schrijver Flanor
Lien Vos-van Gortel Politicus (VVD) oud-burgemeester van de gemeente Utrecht en lid Raad van State G.E.M.MA.
Hannie Schaft Verzetsstrijdster G.E.M.M.A.
Vastert van Aardenne Toneelregisseur H.E.B.E.
Niek Barendsen Cabaretier en regisseur H.E.B.E.
Pepijn Bierenbroodspot Nederlandse presentator (SBS) en voice-over (SBS) H.E.B.E.
Bastiaan Geleijnse Striptekenaar (Fokke & Sukke) H.E.B.E.
Pieter Goemans Tekstdichter "Aan de Amsterdamse Grachten" H.E.B.E.
Henry Pierre Heineken Bierbrouwer, oud-directeur Heineken NV H.E.B.E.
Lex Helfrich Oud President-Directeur Shell H.E.B.E.
Jacob Kohnstamm Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 1994-1998 en voorzitter College Bescherming Persoonsgegevens H.E.B.E.
Eyk de Mol van Otterloo Oprichter GMO Global Investment Management, Boston (USA) H.E.B.E.
Atzo Nicolaï Staatssecretaris voor Europese Zaken en Minister van Bestuurlijke vernieuwing en Koningsrijksrelaties H.E.B.E.
John Reid Striptekenaar (Fokke & Sukke) H.E.B.E.
Paul Johan Reymer Minister van Waterstaat H.E.B.E.
Willem van de Sande Bakhuyzen Regisseur H.E.B.E.
Jean-Marc van Tol Striptekenaar (Fokke & Sukke) H.E.B.E.
Nico van der Vorm President-Directeur Holland-Amerika Lijn / HAL Holding H.E.B.E.
Ebele Wybenga Schrijver H.E.B.E.
Gerard van der Linden Olympisch Roeier H.E.B.E.
Joseph Luns Politicus, secretaris-generaal van de NAVO H.E.R.A.
Wouter de Jong Acteur H.E.R.A.
Erik Jurgens Lid Eerste Kamer der Staten Generaal H.E.R.A.
Robin Swane Golfspeler H.E.R.A.
Thierry Schaap Mede-oprichter en CFO Binck Bank H.E.R.M.E.S.
Frits Bolkestein Nederlands politicus (VVD) H.O.M.E.R.V.S.
Clovis Cnoop Koopmans Eerste Kamerlid en Rechter H.O.M.E.R.V.S.
Enno Endt Neerlandicus, Gorter kenner en schrijver H.O.M.E.R.V.S.
J.M. Hemelrijk Emeritus hoogleraar klassieke archeologie, oud directeur Allard Pierson Museum H.O.M.E.R.V.S.
Reinbert de Leeuw Componist, pianist en dirigent H.O.M.E.R.V.S.
Frits Spits Radio & TV presentator H.O.M.E.R.V.S.
Jacob van Lennep Schrijver, taalkundige en politicus I.A.A.A.A.
Johan Rudolph Thorbecke Liberaal staatsman I.A.A.A.A.
Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink Literatuurcriticus, filosoof en historicus I.A.A.A.A., L.O.S.
Barbara Egeler Model Idefix
Caroline De Bruijn Actrice Lllorien
Maaike Martens Kleinkunstenares Lllorien
Freek de Jonge Cabaretier oa Neerlands Hoop M.A.R.N.I.X.
Bram Vermeulen Cabaretier van Neerlands Hoop M.A.R.N.I.X.
Willem Diepraam Fotograaf M.A.R.N.I.X.
Theo van Gogh Verzetsstrijder M.A.R.N.I.X.
Hella Serafia Haasse Schrijfster Minerva
Cornelius Ubbo Ariëns Kappers medicus N.E.W.T.O.N.
Anton Ederveen Burgemeester van de gemeente Valkenswaard Nisita
Ed van Thijn Oud-burgemeester van de gemeente Amsterdam Nisita
Martinus Nijhoff Nederlands dichter, toneelschrijver, vertaler en essayist O.D.O.L.E.H.
Chiem van Houweninge Schrijver en acteur (zeg 'ns Aaa, Oppassen!!!) O.D.O.L.E.H.
Dick Dolman Voorzitter van de Tweede Kamer 1979-1989 O.D.O.L.E.H.
Jaap Glasz CDA-fractie Eerste Kamer '87 tot '99, voormalig Deken der Nederlandse Orde van Advocaten, bijzonder hoogleraar corporate governance aan de UvA. O.D.O.L.E.H.
Boy Edgar Nederlands jazzdirigent en pianist O.D.O.L.E.H.
Chun Wei Cheung Stuurman Holland Acht III O.D.O.L.E.H.
Sophie Polkamp Olympisch hockeyster Oktopus
Micha Kat journalist O.S.I.R.I.S.
Ann Rutgers van der Loef Kinderboekenschrijver Panikh
Suzanne van Dedem Nieuwslezer Algemeen Nederlands Persbureau P.E.N.E.L.O.P.E.
Elsemieke Havenga RTL4 nieuwslezer, radio dj 100%NL en oud olympisch hockeyster 1984 Pinot
Carina Benninga oud olympisch hockeyster oa spelen van 1984, 1988 en 1992 Pinot
Sandra Le Poole oud olympisch hockeyster spelen van 1984 en manager Nederlandse Hockeydames op de Olympische Zomerspelen van 2008 Pinot
Marjolein Bolhuis-Eijsvogel oud olympisch hockeyster oa spelen van 1984 en 1988 Pinot
Edwin de Roy van Zuydewijn Voormalig echtgenoot van Margarita de Bourbon de Parme S.I.R.I.U.S.
Pieter Lakeman Voorzitter Stichting Hypotheekleed, Econometrist S.I.R.I.U.S.
John Deuss Merchant banker T.H.A.L.I.A.
Beau van Erven Dorens Presentator/acteur T.H.A.L.I.A.
Rudy Kousbroek schrijver en essayist T.H.A.L.I.A.
Gerrit Wolsink Motorcrosser ook wel bekend als de King of Carlsbad, won de GP van Carlsbad in 1974, 1975, 1976, 1977 en 1979. T.H.A.L.I.A.
Bart Carpentier Alting Olympisch bobsleeër 1988 en 1992 V.I.A.T.O.R.
Edwin Rutten aka Ome Willem Zanger/presentator V.I.A.T.O.R.
Philine Hollander Ontwerpster van tassen Vishnu
Frederik Gerard van Dijk Politicus .V.I.V.A.T.
Willem Roelof Oege Goslings Rector Magnificus Rijksuniversiteit Leiden .V.I.V.A.T.
Hubertus van Mook Politicus / Gouverneur-generaal van Nederlands-Indie .V.I.V.A.T.
Floris Maljers Voormalig CEO Unilever en president-commissaris van Philips .V.I.V.A.T.
Albert Heijn Voorzitter Ahold .V.I.V.A.T.
Ulbe Gerrit Bijlsma Rector Magnificus Universiteit van Utrecht .V.I.V.A.T.
Gerard Hermans Burgemeester van Rijnsburg .V.I.V.A.T.
Allard Oosterhuis Aanvoerder van verzetsgroep 't Zwaantje .V.I.V.A.T.
Iwan Vanier Oud bondscoach Nederlandse Roeibond .V.I.V.A.T.
Teunis van der Linden Chemicus .V.I.V.A.T.
Leonard Frank Regisseur .V.I.V.A.T.
Adri Middag Olympisch Roeier .V.I.V.A.T.
Adriaan Vis Burgemeester van Leiden .V.I.V.A.T.
Gijs Vermeulen Olympisch Roeier .V.I.V.A.T.
Fokke de Jong Oprichter Suit Supply .V.I.V.A.T.
Alexandre A.M. Stols Nederlands uitgever .V.I.V.A.T.
Simon de Wit Olympisch Roeier .V.I.V.A.T.
Hans de Geus Presentator BNR, presentator Goudzoekers (VPRO) & RTLZ beurscommentator bij RTL .V.I.V.A.T.
Alphons Diepenbrock Componist V.N.I.C.A.
Herman Gorter Schrijver V.N.I.C.A.
Thijs van Leer Fluitist V.N.I.C.A.
Hendrick Peter Godfried Quack Historicus V.N.I.C.A.
Ivo Schöffer Historicus V.N.I.C.A.
Jan Six Archeoloog en Kunsthistoricus V.N.I.C.A.
Maarten van Traa Tweede Kamerlid V.N.I.C.A.
Paulus Scholten Eerste Kamerlid V.O.N.D.E.L.
Els Borst Politicus (D66) Onbekend

Externe links

ASC/AVSV