Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Districtscongres van Jehovah's Getuigen

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Auditorium van „Jehovah's Getuigen Congrescentrum in Silkeborg”, Denemarken.

Jehovah's Getuigen houden jaarlijks een districtscongres om up-to-date Bijbels onderwijs te geven.[1] Vaak zijn ze van regionaal karakter, maar elke vijf jaar worden er ook internationale congressen gehouden.[2] Delegaties van verschillende landen wonen dan zo’n congres bij. In Nederland vinden jaarlijks vijf of zes districtscongressen plaats, afhankelijk van de plaatsen waar de congressen gehouden worden.

Veelal worden hiervoor grote hallen, sportzalen of (vooral in andere landen) stadions gehuurd; kleinere districtscongressen, zoals in andere talen dan de plaatselijke landstaal, vinden plaats in congreshallen van Jehovah’s Getuigen.

Naast het stimuleren van leerstellige harmonie is ook het sociale aspect belangrijk voor Jehovah’s Getuigen. Voor en na het programma en in de pauze bestaat de gelegenheid de sociale banden aan te halen.

Organisatie

Het congresprogramma wordt inhoudelijk voorbereid onder supervisie van het onderwijscomité van het Besturend Lichaam, het leerstellige hoofdbestuur van Jehovah’s getuigen. De organisatie van het regionale districtscongres is in handen van de Congresorganisatie van het betreffende district, waarbij wordt opgetreden namens de rechtspersonen „Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen” (het kerkgenootschap van Jehovah's Getuigen) en het „Wachttorengenootschap” dat de publicaties van Jehovah’s Getuigen uitgeeft en drukt).

Toegang tot de congressen is altijd gratis. De kosten van de congressen worden gedekt door vrijwillige bijdragen; er is geen collecte, maar op diverse plaatsen worden bijdragenbussen geplaatst waarin bezoekers op vrijwillige basis geld kunnen deponeren. Leden van de beweging kunnen van niet-leden worden onderscheiden door een naambordje (lapelkaartje), waarop het thema van het congres staat en waarop ook de gemeente wordt ingevuld.

Geschiedenis

Oorspronkelijk waren de congressen uitsluitend bedoeld voor de aanhangers van de beweging en werden buitenstaanders niet uitgenodigd. Omdat bezoekers vaak van ver aanreisden, werd de gelegenheid van de jaarlijkse viering van het Avondmaal des Heren te baat genomen voor bijbelse toespraken. Die eerste bijeenkomsten die uitgroeien tot congressen werden gehouden te Allegheny, Pennsylvania, (Verenigde Staten). Het eerste congres dat concreet wordt vermeld, vond plaats van 7 tot en met 14 april 1892. Er waren ongeveer 4000 aanwezigen. Het programma bestond uit vijf dagen bijbelstudie en nog eens twee dagen „nuttige raad voor de colporteurs”.[3]

In 1893 werd het eerste congres buiten Pittsburgh gehouden, namelijk van 20 tot 24 augustus in Chicago (Illinois). Nadat in 1898 lokale initiatieven werden ontplooid tot het houden van congressen, organiseerde het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap er drie in 1900. Vanaf toen bleef het aantal congressen stijgen. De congressen werden in die tijd beëindigd met een „liefdesmaaltijd” (agape), waarbij de sprekers zich in een rij opstelden met ieder een in dobbelsteentjes gesneden brood in de hand. De toehoorders liepen langs en namen wat van het brood, schudden de sprekers de hand en zongen Blest Be the Tie That Binds Our Hearts in Christian Love (Gezegend zij de band die onze harten in christelijke liefde samenbindt). Toen het aantal aanwezigen te groot werd, liet men het handen schudden en breken van het brood vervallen, maar bleef het zingen van een lied en eindigen met gebed.[4] Dit is nog steeds gebruikelijk.

De congressen in de periode van 1919 tot en met 1928 hadden volgens de zienswijze van Jehovah’s Getuigen grote betekenis. De congressen van 1919 en 1922, beide gehouden te Cedar Point (Ohio), worden gezien als de start van het hedendaagse evangelisatiewerk. De „resoluties” die op de congressen van 1922 tot en met 1928 werden afgekondigd, worden beschouwd als de vervulling van de profetische aankondiging in de vorm van „zeven trompetten” in Openbaring hoofdstuk 8.[5]

Thema’s

Elk jaar heeft het congres een bepaald thema. In 2014 vonden in sommige landen internationale congressen plaats. Het congresthema was: „Blijf eerst Gods Koninkrijk zoeken!” In 2015 vond een speciaal congres (met buitenlandse gedelegeerden) plaats in Gent. In 2016 is Nederland aan de beurt met gelijktijdige congressen in Den Bosch, Zwolle en Utrecht.

Lijst van congresthema’s
 • 2016 — „Blijf loyaal aan Jehovah”
 • 2015 — „Volg Jezus’ voorbeeld”
 • 2014 — „Blijf eerst Gods Koninkrijk zoeken!” (internationale congressen)
 • 2013 — „Gods Woord is waarheid!”
 • 2012 — „Beveilig je hart!”
 • 2011 — „Gods Koninkrijk komt!”[6]
 • 2010 — „Blijf dicht bij Jehovah”[7]
 • 2009 — „Blijf waakzaam”[8]
 • 2008 — „Geleid door Gods geest”[9]
 • 2007 — „Volg de Christus”
 • 2006 — „Bevrijding nabij!”
 • 2005 — „Christelijke gehoorzaamheid”
 • 2004 — „Wandel met God”
 • 2003 — „Geef God Heerlijkheid”
 • 2002 — „IJverige Koninkrijksverkondigers”
 • 2001 — „Onderwijzers van Gods woord”
 • 2000 — „Daders van Gods woord”
 • 1999 — „Gods profetische woord”
 • 1998 — „Gods weg ten leven”
 • 1997 — „Geloof in Gods Woord”
 • 1996 — „Boodschappers van goddelijke vrede”
 • 1995 — „Vreugdevolle lofprijzers”
 • 1994 — „Godvruchtige vrees”
 • 1993 — „Goddelijk onderwijs”
 • 1992 — „Lichtdragers”
 • 1991 — „Vrijheidlievende mensen”
 • 1990 — „Zuivere taal”

Ook iedere dag van een congres heeft een eigen thema, dat verband houdt met het hoofdthema van het congres. Het dagthema is gebaseerd op Bijbelteksten die in ieder onderdeel terugkomen. Een voorbeeld is het thema van de derde dag van het congres in 2010: „Jehovah dien je aan te hangen”, ontleend aan Jozua 23:8 (NW).[10]

Congresuitnodigingen

De districtscongressen worden vaak voorafgegaan door enkele weken waarin Jehovah’s Getuigen uitnodigingen voor de congressen verspreiden.

Programma

Het programma is overal op aarde grotendeels gelijk. In de regel is het congresprogramma verdeeld over drie opeenvolgende dagen in de zomermaanden. Het begint dagelijks om 9.20 u en eindigt ca. 17.00 u (ca. 16.00 u op de derde dag). Het programma van ieder districtscongres bestaat uit:

 • iedere dag wordt geopend en besloten met een gebed
 • lezingen en symposia. Vaak worden een of meer nieuwe publicatie tijdens de lezingen op congressen vrijgegeven.
 • het presenteren van ervaringen in de (van-huis-tot-huis) prediking
 • per dag worden zes liederen gezongen uit de bundel Zing voor Jehovah[11]
 • Dag twee:
  • Dooptoespraak inclusief uitspreken van een gebed, gevolgd door de doop. Op sommige plaatsen vindt de doop plaats in ter plaatse opgestelde doopbassins. In andere gevallen wordt bijvoorbeeld vervoer georganiseerd naar bijvoorbeeld een nabijgelegen zwembad.
  • hoorspel
 • Derde dag:
  • openbare toespraak. Deze wordt aangekondigd op de congresuitnodigingen.
  • opvoering van een bijbelse film of gekostumeerd toneelstuk („drama”).[12] (zie foto)
  • een samenvatting van een artikel uit De Wachttoren
  • slotlezing door een lid van het landelijke bestuur, of op internationale congressen door een gastspreker.

De aanwezigen worden uitgenodigd de geciteerde Bijbelverzen in hun eigen exemplaar van de Bijbel op te zoeken en, terwijl de spreker het voorleest, mee te lezen.

Aan de ingang van het congresterrein worden programma’s uitgedeeld, waarin alle onderdelen staan vermeld. Sinds 2012 kan men dit ook van tevoren downloaden en doornemen.

Speciale voorzieningen

 1. Doven en slechthorenden: Ten behoeve van doven en slechthorenden zijn bepaalde vakken voorzien van een ringleiding. Op één van de congressen in Nederland wordt het programma ook in Nederlandse Gebarentaal verzorgd of in België in de Vlaamse Gebarentaal.
 2. Invaliden en mindervaliden: Ten behoeve van invaliden en mindervaliden zijn er vakken waar meegebrachte ligbedden, tuinstoelen en rolstoelen in overeenstemming met de voorschriften van de brandweer geplaatst kunnen worden, zodat zij die niet op normale stoelen kunnen zitten, toch het programma zonder problemen kunnen volgen. Voor ouderen is er een speciaal stoelenblok.

Weblinks

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. º Jehovah’s Getuigen gaan uit van een voortschrijdend begrip van de waarheid. Gewijzigde zienswijzen worden regelmatig gepubliceerd in (vooral) het tijdschrift De Wachttoren; sommige wijzigingen van inzicht worden bekendgemaakt in toespraken, bijvoorbeeld op districtscongressen. Onderling noemen Jehovah’s Getuigen wijzigingen in leerstellingen „nieuw licht”, maar deze uitdrukking wordt in hun publicaties slechts zelden gebruikt.
 2. º Zie bijvoorbeeld dit verslag over een vijfdaags internationaal congres dat in 1973 werd gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht, met het thema Goddelijke Zegepraal — Wat dit voor de gekwelde mensheid betekent.
 3. º Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods Koninkrijk, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, (1993), blz. 254, 255
 4. º Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods Koninkrijk, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, 1993, blz. 255-257
 5. º De Openbaring — Haar grootse climax is nabij!, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, (1988), blz. 173
 6. º Uitnodiging 2011
 7. º Wim Schrijver in: Leeuwarder Courant, 17 juli 2010, p. 15: ’Blijf dicht bij Jehovah’
 8. º Trouw, 14 juli 2009, Volle stadions bij Jehova’s Getuigen
 9. º Leeuwarder Courant, 14 juli 2008, p. 13: Jehovah’s Getuigen in Thialf
 10. º Ontwaakt! juni 2010, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, blz. 32
 11. º Zing voor Jehovah (MP3)
 12. º
  Bijbelse drama’s
  In 1967 werd voor het eerst een bijbels „drama” of gekostumeerd toneelstuk opgevoerd op een congres van Jehovah’s Getuigen.

  Dit dient niet zomaar tot vermaak, maar om bijbelse gebeurtenissen aanschouwelijk voor te stellen en de praktische toepassing ervan te tonen. Vaak betreft het gedeeltes met hedendaagse taferelen die gespiegeld worden aan bijbelse tijden.

  In 1967 betekende dit dat voor elk congres en elke voertaal een groep vrijwilligers een hele toneelrol instudeerde. Later werden geluidsopnames voorbereid, zodat men niet meer de hele tekst, enkel nog de acties moest instuderen.

  De geluidsopnames werden achteraf vaak op audiocassette uitgegeven en na het in gebruik nemen van de website jw.org als download in o.a. mp3-formaat ter beschikking gesteld.

  In de 21e eeuw begon men met het verfilmen van eerder gespeelde bijbelse toneelstukken, en werden vaker filmfragmenten vertoond op de congressen. Sinds 2014 begon men meer en meer over te schakelen op een bijbelse film, die in de verschillende congrestalen gedubd wordt.