Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Staatsblad (officieel het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden) wordt in Nederland uitgegeven door de regering, in samenwerking met Sdu Uitgevers. De bekendmaking is geregeld in de Bekendmakingswet. Het Staatsblad vanaf 1995 staat op officielebekendmakingen.nl. Sinds 1 juli 2009 is dit de authentieke bron.

Het Staatsblad bevat wetten (in formele zin), en koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld (waaronder algemene maatregelen van bestuur). Daarnaast wordt hier soms in geplaatst een beschikking van de Minister van Justitie, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van een bepaalde wet of AMvB zoals die dan luidt, gevolgd door die tekst.

Bij wetten wordt in het Staatsblad geen toelichting gegeven, de memorie van toelichting is kamerstuk nummer 3, en eventuele wijzigingen in het wetsvoorstel kunnen ook een toelichting bevatten. Bij koninklijke besluiten staat vaak wel een "nota van toelichting" in het Staatsblad.

De zorg voor de uitgifte van het Staatsblad berust bij de minister van Justitie. Het Staatsblad wordt uitgeven door de Sdu. De Staatscourant valt onder de zorg van de minister van Binnenlandse zaken.

Een publicatie wordt aangeduid met "Staatsblad", het kalenderjaar, en het nummer binnen het kalenderjaar, bijvoorbeeld voor de Zorgverzekeringswet:

Staatsblad 2005 358

Indien van toepassing staat er het bijbehorende kamerstuknummer bij, in dit geval "Kamerstuk 29 763". Tot enkele jaren geleden werden voor de behandeling in de Staten-Generaal uitgebreidere verwijzingen vermeld, met ook de vergaderjaren en de bladzijdenummers van de handelingen.

Geschiedenis

Het Staatsblad verschijnt sinds 1815 en is de opvolger van het in 1813 en 1814 verschenen "Staatsblad der Vereenigde Nederlanden". De bekendmaking werd tot 1988 geregeld in het Besluit van 18 december 1813 (Stb. 1814, 1), betrekkelijk de daarstelling van een Staatsblad der Vereenigde Nederlanden.

Tot 1 juli 2009 was de officiële versie die op papier. Sinds 1 juli 2009 worden officiële bekendmakingen alleen via internet gepubliceerd. De nieuwe wijze van bekendmaking is geregeld in de Wet elektronische bekendmakingm Stb. 2008, 551.

Van 1940 - 1945 was er een versie van het Londens kabinet en een versie vanuit bezet Nederland, met handhaving van de naam Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook was er het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied van het Duits bestuur in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, met in kolommen naast elkaar de Duitse en Nederlandse tekst. Het Verordeningenblad bevatte o.m. verordeningen van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied Seyss-Inquart, en verordeningen en besluiten van secretarissen-generaal. Deze hadden in het bezette gebied kracht van wet.[1] Bestaande Nederlandse wetten bleven gelden voor zover ze niet in strijd waren met de nieuwe verordeningen en besluiten. Enkele besluiten behelsden ook expliciete wijzigingen van een bestaande Nederlandse wet.

Veel besluiten stonden zowel in de bezettersversie van het Staatsblad als in het Verordeningenblad, met verschillende nummers.

De Londense en na-oorlogse staatsbladen van 1940 t/m 1950 hadden ook per jaar een letter, A voor het restant van 1940, t/m K voor 1950. Daarmee zijn ze ook te onderscheiden van de staatsbladen van opperbevelhebber Henri Winkelman, aangegeven met de letter O, en die uitgegeven onder Seyss-Inquart, aangegeven met de letter S.

Het Besluit bezettingsmaatregelen (Stb. E 93) van 17 september 1944 bevatte een lijst A van regelingen die geacht werden nooit te hebben bestaan (ze vervielen met terugwerkende kracht, ze waren nietig), een lijst B van regelingen die bij de bevrijding vervielen, en een lijst C van regelingen die voorlopig werden gehandhaafd. Zie ook de gehandhaafde wetten van de Duitse bezetter. Het Besluit Herstel Rechtsverkeer (Stb. E 100) operationaliseerde de terugwerkende kracht van de regelingen op lijst A. Op lijst A stonden onder meer diverse anti-joodse regelingen, zoals de beide Liro-verordeningen.

Het Staatsblad op internet

Zoals genoemd staat het Staatsblad vanaf 1995 op officielebekendmakingen.nl. De URLs zijn van de vorm https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-245.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-245.pdf, zonder voorloopnullen in het volgnummer.

Voor kamerstukken minstens vanaf 1945 tot 1994 kan men terecht op http://www.statengeneraaldigitaal.nl. Momenteel wordt gewerkt aan uitbreiding met eerdere jaren vanaf 1814. Het Staatsblad staat hier echter niet op. Wetsteksten zijn wel beschikbaar als kamerstuk van de Eerste Kamer, maar dan zonder vermelding van het staatsbladnummer. Ook moet men in de Handelingen of elders controleren of de wet is aangenomen.

Voor Koninklijke Besluiten van vóór 1995 biedt dit geen oplossing, daarvoor moet men bijvoorbeeld naar de Koninklijke Bibliotheek toe.

Deze beperkingen betreffen vooral de wijzigingswetten en -besluiten, de nog van kracht zijnde wetten en besluiten zijn wel beschikbaar in geconsolideerde vorm. Van besluiten en wijzigingen van vóór 1995 zijn echter niet de in het Staatsblad gepubliceerde nota's van toelichting beschikbaar (en ook niet een samengestelde toelichting).

Zie ook

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. º Het Decreet van den Führer over de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 mei 1940, Rijkswetblad I, p. 778, opgenomen in het Verordeningenblad onder nummer 1/1940, bepaalde dat het opperste regeringsgezag over "het onder bescherming van de Duitsche troepen staande Nederlandsche gebied" werd uitgeoefend door de Rijkscommissaris, en dat de door hem uitgevaardigde verordeningen kracht van wet hadden. De hierop gebaseerde Verordening van de Rijkscommissaris van 29 mei 1940 tot uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland, Verordeningenblad 3/1940, bepaalde dat de Rijkscommissaris alle bevoegdheden had welke volgens de Grondwet aan de koning en de regering toekwamen.
rel=nofollow
rel=nofollow

Externe link