Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht bestaat anno 2010 uit ongeveer 110 leden, welke op het moment van lid worden studeren aan een universiteit (voornamelijk aan de Universiteit Utrecht). De vereniging is opgericht op 18 april 1950 en op 19 april 2000 heropgericht. Ze voert als zinspreuk 'Deo Servire Vera Libertas', God dienen is ware vrijheid. De VGSU heeft de bevordering van het universele studentenleven in verbondenheid met Gods woord als doelstelling. De vereniging onderscheidt zich ten opzichte van andere studentenverenigingen in Utrecht door haar studentikoze karakter en intellectuele diepgang.

Geschiedenis

Voorgeschiedenis

Voor de Tweede Wereldoorlog zag het studentenleven in Nederland er betrekkelijk eenvoudig uit. Voor de gereformeerde studenten was er de Societas Studiosorum Reformatorum (SSR). Tijdens de oorlog werd men gedwongen breder samen te werken. Dit leidde tot nieuwe inzichten met betrekking tot de interkerkelijkheid van de SSR. Ook vond de Vrijmaking plaats. Er ontstonden binnen de SSR een aantal stromingen waarbij een van de stromingen, vooral van studenten die mee waren gegaan met de Vrijmaking, sterk beklemtoonde dat er een reformatie moest plaatsvinden op alle terreinen van het leven, dus ook het studentenleven. Concreet hield dit in dat er geen samenwerking meer mogelijk was met mensen die anders dachten dan zijzelf. Deze opvatting wordt ook wel het ethisch conflict genoemd. In april 1947 dient prof. B. Holwerda op een congres van de Calvinistische Studenten Beweging een motie in waarin hij het ethisch conflict voor alle vrijgemaakte studenten op scherp stelt. In deze motie benadrukt hij de noodzaak 'om zaken met betrekking tot kerk en kerkkeuze' aan de orde te stellen binnen de plaatselijke SSR.

Oprichting en opbouw (1950-1974)

In 1947 is een groot gedeelte van de SSRU lid van een vrijgemaakte kerk. Er heerst echter grote verdeeldheid. Am. Roorda maakt herhaaldelijk zijn bezwaren duidelijk tegen de interkerkelijkheid van SSRU. Wegens zijn harde opstelling wordt hij echter door het toenmalige bestuur gemaand om de vereniging te verlaten. Ondanks het feit dat hij medestanders had in de strijd voor een 'waar' gereformeerde SSR, vertrekt hij alleen. Pas op 18 april 1950, als Roorda in contact komt met een aantal studenten die in Utrecht wonen maar lid zijn van de al eerder vrijgemaakte FQI, lukt het om een vrijgemaakte vereniging op te richten die de 'Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht' wordt genoemd.

In de eerste jaren is er een gestage groei in het aantal leden en wordt er vol goede moed gebouwd aan het verenigingsleven. In 1951 wordt er ter herkenning een VGSU-fluitsignaal ingevoerd, waarvan de melodie later aan de basis stond van de VGSU-hymne. In 1952 komt het Album Societatis, in 1953 is er de eerste novitiaatscommissie en in 1954 kunnen de bestuursleden hun waardigheid tonen met bestuurslinten. Ondertussen worden er contacten gelegd met verwante verenigingen waaronder VGS 'Hendrik de Cock' (1946 - Groningen), VGSR (1950 - Rotterdam), VGSL 'Franciscus Gomarus' (1957 - Leiden) en VGSD (1961 - Delft).

De jaren zestig worden gekenmerkt door de kerkelijke breuk in 1967/68 (naar aanleiding van de open brief. Felle discussies over kerkgebondenheid en de consequenties van de vrijmaking beheersen de sfeer op de vereniging. Naast deze zaken, die deze jaren tot een moeilijke periode in de geschiedenis van de VGSU maakten, gebeurden er ook mooie dingen. In 1967 kreeg de VGSU haar eerste echte sociëteit in een werfkelder aan de Oudegracht en in 1968 wordt de hymne gecomponeerd.

Hippies en heroriëntatie(1975-1995)

Zo rond het vijfde lustrum van de VGSU verandert er veel. Gevoed door de algehele sfeer in de samenleving, komt er veel meer aandacht voor het individu. Waar traditioneel het collectieve aspect van de vereniging voorheen veel aandacht kreeg, komt nu veel meer de aandacht te liggen op individuele ontplooiing. De kledingvoorschriften voor officiële bijeenkomsten gaan overboord, studentikoziteit wordt niet meer gewaardeerd, mores en tradities sneuvelen en het novitiaat wordt gehouden op 'voet van gelijkheid'.

Vanaf de jaren tachtig vindt er echter weer een forse heroriëntatie plaats op het wezen van studentenverenigingen in het algemeen, en de VGSU in het bijzonder. Er is weer veel aandacht voor het karakter van de vereniging. Allerlei verworvenheden van de jaren zeventig worden overboord gegooid en men oriënteert zich steeds meer op de kwesties die speelden ten tijde van de oprichting. Deze vragen werden echter niet behandeld vanuit het kader van de jaren 50-60, maar gezien vanuit de problematiek van de jaren tachtig. Dit betekende onder andere, een oriëntatie op het kerkgebonden lidmaatschap, uitmondend in verschillende voorstellen tot instelling van het gastlidmaatschap voor hen die niet lid zijn van een vrijgemaakte kerk.

Openheid en openstelling (1995-heden)

De lang gekoesterde wens naar meer openheid wordt aan het eind van de jaren negentig vervuld door contacten met verschillende interkerkelijke christelijke studentenorganisaties. In het najaar van 1996 wordt door vijf verschillende christelijk studentenverenigingen in Utrecht (E.S.V. Ichthus Utrecht, S.S.R.-N.U., C.S.F.R. Sola Scriptura, NSU en VGSU) de Federatie Broeder Overleg Christelijke Studenten (kortweg BOCS) opgericht. Een andere grote stap is het aanvragen van het proef-lidmaatschap van de International Fellowship of Evangelical Students (kortweg IFES). Na een korte tijd als proeflid te hebben doorgebracht, heeft de VGSU in 2000 het volwaardige lidmaatschap van IFES gekregen.

Op 14 januari 1999 werd een van de belangrijkste besluiten uit de geschiedenis van de VGSU genomen. Na een voorbereidingstraject van een aantal jaren wordt een voorstel tot opheffing en heroprichting van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. De oude VGSU werd op 19 april 2000 opgeheven (één dag na het vijftig-jarig bestaan) en de nieuwe VGSU werd opgericht. Daarmee ging de VGSU verder als een algemeen gereformeerde vereniging waar een ieder lid van kon worden die aan de kerkeis voldeed. In 2007 werd ook die kerkeis losgelaten en werd het lidmaatschap opengesteld voor een ieder die lid is van een Christelijke kerk en actief wil bijdragen aan het gereformeerde karakter van de vereniging zoals in grondslag en doel omschreven.

Heden

Anno 2010 onderscheidt de vereniging zich ten opzichte van andere verenigingen in Utrecht door intellectuele diepgang en haar studentikoze karakter. Met ruim 110 leden probeert ze haar doelen te verwezenlijken door het organiseren van bijbelstudies, lezingen, debatten, (lift)weekenden, feesten en sociëteitsavonden. Het studentikoze karakter komt daarbij onder meer tot uiting in cantus (pl.), disputen, mores en tradities en een novitiaat. Elke donderdagavond zijn er activiteiten, waarna de leden te vinden zijn in de werfkelder van studentenvereniging S.S.R.-N.U..

Doel en grondslag

Het doel van de VGSU is het bevorderen van het universele studentenleven in daadwerkelijke gebondenheid aan Gods Woord. De vereniging laat zich in het verwezenlijken van haar doel leiden door het woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid die daarop gegrond zijn.

Bestuur

Het bestuur van de VGSU bestaat uit tenminste vier leden en wordt jaarlijks door de leden van de vereniging uit haar midden benoemd. Het bestuur bestaat de laatste jaren uit de 5 functies: praeses, ab-actis, fiscus, vice-praeses en assessor.

Hymne

Versari ut

Versari ut in studiis, possimus deus dat.
Gratos nos esse socios hoc donum postulat.
Sententia, Deo servire vera libertas.
Utator honorifice nostra societas.
Amica o societas, quanto cum gaudio
Fovemor omnes socii tuo in gremio.
Ducens amoris poculum cantet sodalitas:
Crescat et semper floreat nostra societas.

Ontstaan en boodschap van het Versari Ut

In 1968 ontstond er binnen de VGSU behoefte aan een eigen christelijk lied, in plaats van het Io Vivat dat tot dan toe had dienst gedaan als verenigingslied. Amice B. Vuijk uit Leiden toog aan het werk en componeerde het Versari Ut. In het eerste couplet wordt bezongen dat je als student dankbaarheid bent voor gave tot studeren die we van God hebben ontvangen. Tevens bevat dat couplet de wens dat de zinspreuk van de VGSU 'God dienen is ware vrijheid' met ere gebruikt mag worden. Het tweede couplet bezingt de onderlinge hulp en vriendschap, ook wel amicitia genoemd, met als slotregel 'Moge altijd groeien en bloeien onze vereniging'.

De melodie van het Versari Ut gaat terug op het VGSU fluitje, een kort melodietje uit de Sonate opus 13 van Ludwig van Beethoven. Dit fluitje, bestaande uit de 42ste tot de 45ste maat uit het Allegro di molto e con brio, bijgenaamd Sonate Pathetique, werd vlak na de oprichting van de VGSU gebruikt als herkenningsmelodie. Tekst en melodie werden op 5 november 1974 als hymne van de VGSU aangenomen en op de 29ste van diezelfde maand officieel in gebruik gesteld.

Externe contacten

Het BroederOverleg Christelijke Studenten (BOCS) is een samenwerkingsorgaan van de christelijke studentenverenigingen in Utrecht.


Het Landelijk Contact Gereformeerde Studentenverenigingen (LCGS) is een landelijk samenwerkingsverband van Gereformeerde studentenverenigingen.


Ook is de VGSU aangesloten bij de Nederlandse afdeling van de International Fellowship of Evangelical Students (IFES)

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
Voor bovenstaand artikel is gebruik gemaakt van:

  1. "Zucht van verlichting", VGSU Lustrumbundel 2005
  2. www.vgsu.nl, Historie en Hymne VGSU