Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

V.C.M.W. Sigma

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

V.C.M.W. Sigma is de studievereniging voor het cluster moleculaire wetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het cluster bestaat uit de studies moleculaire levenswetenschappen, scheikunde en science. De vereniging is opgericht in het jaar 1977. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, is voorzitter geweest van de vereniging.

Geschiedenis Sigma

Oprichting van de Beta-faculteit en de eerste verenigingen.

De oprichting van de beta-faculteit zoals die in de volksmond wordt genoemd vond plaats in 1958. Samenhangend met de oprichting van de betafaculteit, werd in 1962 de subfaculteit scheikunde opgericht. In 1962 werd daarmee ook gelijk de eerste vereniging voor chemie-studenten opgericht: CFV Demokritos, oftewel de Chemische Faculteits Vereniging ‘Demokritos’. Hoewel deze naam suggereert dat scheikunde destijds een eigen faculteit was, was dit niet het geval. Scheikunde was en is nog steeds een sub-faculteit. Waarom men destijds voor het opnemen van ‘Faculteits Vereniging’ in de naam heeft gekozen, is niet duidelijk.

Chemische Faculteits Vereniging Demokritos

Zoals eerder vermeld vond de oprichting van de studievereniging CFV Demokritos plaats in 1962. Zoals omschreven in het eerste lustrumboekje: “Een deel van de dertig eerstejaars, die in het provisorium de pas aangekochte erlenmeyers inwijdde, vatte in oktober 1962 het plan op, het Nijmeegsch Studenten Corps te verrijken met een chemische faculteitsvereniging.” “Dit voornemen werd door de wis- en natuurkundige faculteitsvereniging ‘Gauss’, zelf twee jaar oud, gesteund met goede raad en fl. 25,- voorschot, zodat de nieuwe vereniging, na uitvoerige debatten ‘Demokritos’ genaamd, van de grond zou komen.”

Een van de eerste hoogtepunten van de vereniging was de inhuldiging in de vereniging van de jaarlaag van 1963. Nadat de nuldejaars zich aan het bestuur hadden voorgesteld, konden zij voor de eerste dies op plechtige wijze worden geinaugureerd.

In 1967 vond van 11 tot en met 15 december het eerste lustrum van CFV Demokritos plaats. De viering van dit lustrum kan ook gezien worden als een van de hoogtepunten van de vereniging. Opvallend is dat de viering een serieuzer karakter heeft, dan de lustra van Sigma, met activiteiten als een symposium over ‘Chemie en Voeding’, vertoningen van film over scheikundige onderwerpen en vele excursies naar bedrijven als Unilever en Esso. Natuurlijk werden er tijdens het lustrum ook vele feesten en borrels georganiseerd en zelfs een liftwedstrijd.

De vereniging verschilde naast het verschil in de viering van een lustrum ook in andere zaken van Sigma, zoals het feit dat het destijds intensief samenwerkte met, naast studieverenigingen, ook met andere studentenverenigingen, zoals NSV Carolus Magnus. De studie- en studentenverenigingen waren destijds verenigd in het “Corps”. Dit was het gezamenlijk overlegorgaan.

Een ander verschil tussen Demokritos en Sigma is ook te vinden in het gebruik van latijnse titelatuur voor bestuursleden. Kennen wij nu een voorzitter, zij kenden een Praeses. Zo kenden zij ook een vice-praeses quaestor (vice-voorzitter, tevens penningmeester). Verder kenden ze een abactis, secretaris en een assessor.

CFV Demokritos was voornamelijk studieondersteunend en/of verbredend en had daarnaast als doel activiteiten, die buiten de studieactiveiten vielen, te organiseren. Hieronder vallen gezelligheids, cultureel-maatschappelijke en sportactiviteiten. Dit leidde tot ergernis van meerdere studenten rond 1969. Zij kwamen in steeds grotere getalen naar vergaderingen en vonden dat een studievereniging zich meer bezig moest houden met politiek. Uiteindelijk namen deze studenten het heft in handen, waarna Demokritos in 1970 ten onder ging.

Uit de literatuur is echter te vernemen dat het animo groot genoeg was om een vereniging draaiende te houden. Er was immers een groeiend aantal studenten, die het niet eens waren met hoe het liep in de vereniging, aanwezig tijdens vergaderingen. Mogelijk was mismanagement en financiele wanorde de uiteindelijke reden voor de ondergang geweest.

Oprichting VVCN

De man die aan de wieg stond van de oprichting van de VVCN, Vereniging van Chemie-studenten Nijmegen is Jan van den Bogaard. Hij begon zijn studie in 1972. Aan het eind van zijn eerste studie-jaar (midden 1973) kwam hij dankzij stimulering van zijn mentor en vanwege zijn eigen politieke interesse terecht in een milieugroep, maar na een jaartje bloedde het groepje dood. Rond 1975 werd het steeds moeilijker mensen te activeren voor politieke zaken. Hij zocht daarom naar andere manieren om mensen weer actief te krijgen.

Het idee hoe dat moest onstond tijdens een excursie naar Rusland in mei 1976. Jan van den Bogaard zei zelf tijdens het lustrum in 2002 over deze reis, dat hij die organiseerde omdat hij met zijn toenmalige vriendin een reis wilde maken. Dat kon alleen maar betaalbaar zijn als hij met meerdere mensen zou gaan. Zodoende werd het een excursie, die hij organiseerde met Gerard Martens en prof. dr. B. Zwanenburg. Het was voor het eerst sinds een aantal jaren dat een dergelijke activiteit werd georganiseerd.

Tijdens de bezoeken aan bedrijven daar merkten zij ook dat ze eigenlijk niet wisten hoe de Nederlandse bedrijven eruit zagen. Toen ze terug waren hebben ze daarom 7 excursies georganiseerd. Omdat dit zo’n succes bleek vonden ze dat ze ook andere dingen moesten organiseren en werd de VVCN (later pas de VVCN Sigma) in het leven geroepen.

V.V.C.N. Sigma is geboren

In het begin van 1977 beginnen de eerste vergaderingen van de initiatiefgroep van de VVCN, zoals ze zichzelf noemen. Deze initiatiefgroep bestond uit een veertiental mensen. In de eerste vergaderingen werd er vooral gesproken over de doelstellingen, die een chemische-sectie vereniging zou moeten hebben. Verder werd er gesproken over de verschillende activiteiten, waar zij zich mee bezig zouden moeten houden.

De belangrijkste doelstelling van de vereniging werd de behartiging van belangen van de scheikunde-studenten. Dit doel impliceerde volgens de initiatiefgroep ook dat de vereniging een aantal activiteiten moest ontplooien, die direct het belang dienen van de scheikunde-studenten. Dit hield onder andere in: gezamelijke inkoop van boeken, introductie van de nieuwe studenten, evaluatie van colleges en het verzorgen van enquetes om door middel daarvan een duidelijker inzicht te krijgen in de problemen die er bestonden onder studenten en om met behulp van deze kennis een oplossing hiervoor te zoeken.

Buiten deze activiteiten wilden ze ook het gezelligheidsaspect van de vereniging niet uit het oog verliezen. Dit hield onder andere organisatie in van excursies, film- en feestavonden.

De activiteiten in de eerste maanden (februari en maart 1977) van het bestaan van de VVCN omvatte een zestal excursies. Zij werden allen afgesloten met een scheikundefeest. Deze activiteiten resulteerde in de nodige kennis en financiele reserves voor het organiseren van activiteiten in het najaar van 1977.

Het is onduidelijk waar het startkapitaal voor VVCN vandaan is gekomen, dit ontstond mogelijk door het donateurschap van Nivard, Steggerda, Aarts en Zwanenburg, maar er zijn ook bronnen die beweren dat de laatste, als voorzitter van de sectie scheikunde, persoonlijk garand heeft gestaan voor een bijdrage van de sectie aan dit startkapitaal. Deze persoonlijke garantie zou nodig zijn geweest omdat de facultaire organisatie tegen was, vanwege de problemen in het verleden met de studentenorganisaties.

Er was in het begin toch maar weinig geld. Het kwam destijds voornamelijk binnen door het organiseren van activiteiten en (later) door het vragen van lidmaatschapsgeld. Verder hebben een aantal proffesoren het donateursschap aanvaardt en op deze wijze op persoonlijke titel hun steentje bijgedragen.

De volgende stap was een officiele bekendmaking van de VVCN aan de directeur van de faculteit op 17 mei 1977. Tot op dat moment was er nog steeds geen naam voor de VVCN en deze was dus hard nodig. Er waren een aantal ideeen voor bedacht door Jan van den Bogaard: SOMA, Retort, Chemimi of Chemini en tot slot Sigma.

Op 15 juni 1977 besloot men op een ledenvergadering dat de VVCN voortaan de naam Sigma zou dragen. Jan van den Bogaard had ook al meteen een onderbouwing voor de keuze van de naam. De naam heeft een viervoudige symboliek, te weten:

  1. Sigma, dit staat voor Scheikunde Is Geen Maat Alleen.
  2. Hierbij is maat op te vatten als vriend en als maatstaf.
  3. S is het sommatie-teken oftewel het verenigingsteken. Met andere woorden, je staat er nooit alleen voor bij Sigma
  4. s is de sterkste binding die er in de Scheikunde bestaat. Dat wat sigma-leden bindt is gebonden met de sterkste binding die er bestaat: vriendschap.
​Het eerste jaar als VVCN Sigma

Er werd, toen eenmaal een officiele naam bekend was, ook een boom aangeboden aan de faculteit ter gelegenheid van haar 4e lustrum. Deze moest geplant worden op het plein van de faculteit op 2 december 1977. Hiermee werd ook meteen een langlopende traditie gestart van het planten van bomen ter gelegenheid van het eigen lustrum van Sigma.

Zoek op Wikidata

rel=nofollow