Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Kamerstuk

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een kamerstuk is een tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement uitgewisseld schriftelijk stuk. Voor wat betreft de Tweede Kamer moeten deze, volgens artikel 151 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, voor zover mogelijk, terstond digitaal worden gepubliceerd.

Kamerstukken vormen dossiers: ieder dossier (bijvoorbeeld alle stukken over een bepaald wetsvoorstel) krijgt een zg. kamerstuknummer, dossiernummer of vetnummer; deze nummering is gestart in het vergaderjaar 1945/46 en is sindsdien doorlopend. [1] Een volledig kamerstuknummer is een combinatie van dit (tegenwoordig) vijfcijferige nummer en een ondernummer. Het kan worden voorafgegaan door het vergaderjaar, maar zonder dat is het nummer ook al uniek. De term Kamerstuk wordt soms gebruikt voor het dossier (bijvoorbeeld in het Staatsblad, als daarin naar het dossier wordt verwezen), soms voor één stuk uit het dossier. Ook wordt wel de meervoudsterm Kamerstukken gebruikt, als naam van de hele verzameling stukken, ook in een verwijzing naar een enkel stuk.

Soms hoort een kamerstuk bij twee dossiers. Er staan dan twee dossiernummers en -titels bovenaan. Het ondernummer heeft dan betrekking op het in het stuk of in een verwijzing eerstgenoemde dossier. "Kamerstuk 31728, 30914, nr. 5" betekent dus Kamerstuk 31728, nr. 5, dat ook hoort bij dossier 30914, en niet moet worden verward met Kamerstuk 30914, nr. 5.

Bij kamerstukken van vóór 1945 worden de dossiers per vergaderjaar genummerd, en begint de nummering binnen een dossier elk vergaderjaar weer met 1. Kamervragen worden niet als kamerstuk gedefinieerd en kennen een eigen nummering.

Bijvoorbeeld voor de Zorgverzekeringswet:

 • Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 763, nr. 2

De spatie in het vetnummer wordt o.a. gebruikt in de kamerstukken zelf, maar het vetnummer wordt elders ook vaak zonder spatie geschreven.

Bij een wetsvoorstel is volgnummer 1 altijd een korte "koninklijke boodschap", nummer 2 het wetsvoorstel zelf, nummer 3 de memorie van toelichting, en nummer 4 het advies van de Raad van State en het "nader rapport" van de regering met commentaar op het advies. Indien van toepassing kan nummer 4 ook zijn de "oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voorzover nadien gewijzigd"; dan is nummer 5 het nader rapport. Nummer 2 en 3 zijn de versies na deze eventuele wijziging. De genoemde stukken worden tegelijk gepubliceerd.

De overige kamerstukken kunnen o.a. zijn:

 • Nota van verbetering
 • Nota van wijziging (wijziging van een wetsvoorstel, met toelichting in hetzelfde stuk)
 • Verslag
 • Nota n.a.v. het verslag
 • Amendement (de uitslag van de stemming is te vinden in de Handelingen)
 • Verslag van een schriftelijk overleg
 • Brief minister
 • Motie (de uitslag van de stemming is te vinden in de Handelingen)
 • Verslag van een ronde tafelgesprek van kamerleden met externe deskundigen en belanghebbenden, soms met als bijlagen hun position papers

De mondelinge behandeling in de Tweede Kamer, met de uitslag van de stemming over het wetsvoorstel, staat in de Handelingen. Bij goedkeuring gaat het vervolgens naar de Eerste Kamer, bijvoorbeeld:

 • Eerste Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 763, A

Het vetnummer is hetzelfde. In plaats van een ondernummer is er een hoofdletter (sinds het vergaderjaar 2003-2004, stukken van daarvoor hebben wel een ondernummer, maar dan één die alle stukken van de Eerste Kamer per vergaderjaar doornummert). Voor zover van toepassing is volgletter A altijd het wetsvoorstel, vaak "Gewijzigd voorstel van wet". De overige kunnen o.a. zijn:

 • (Nader) voorlopig verslag
 • (Nadere) memorie van antwoord
 • Verslag van een schriftelijk overleg
 • Verslag van een mondeling overleg
 • Eindverslag

De mondelinge behandeling in de Eerste Kamer, met de uitslag van de stemming over het wetsvoorstel, staat in de Handelingen. Bij goedkeuring komt dezelfde tekst als kamerstuk A (de Eerste Kamer kan immers geen wetsvoorstel wijzigen) in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, met een eigen nummer maar met vermelding van het vetnummer.

Na A komen B tot en met Z, dan AA tot en met AZ, BA tot en met BZ, enz., zie bijvoorbeeld Kamerstuk 23490 op [1]. Een kamerstuk is volledig geïdentificeerd met het vetnummer en het ondernummer of de letter(s). Het vergaderjaar en de Kamer zijn handig en gebruikelijk maar niet nodig voor eenduidigheid.

Sommige kamerstukken zijn voor beide Kamers en hebben een ondernummer en een of meer letters, zie bijv. Kamerstuk 31544.

Parlando geeft bij het zoeken op dossiernummer ook de handelingen. Voor het bijbehorende Staatsblad (of eventueel meerdere, bijvoorbeeld ook een voor de datum van inwerkingtreding) kan op officielebekendmakingen.nl gezocht worden op titel.

Rijkswetten

Kamerstukdossiers m.b.t. een rijkswet hebben een dubbel nummer, bijv. 30 584 (R 1811) voor een wiiziging in 2008 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

URLs

Kamerstukken zijn te raadplegen via een URL van de vorm https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31386-3.pdf (dit is Kamerstuk 31386-3); een HTML-versie komt steeds pas later beschikbaar, via een URL van de vorm https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31386-3.html. Dit systeem wordt echter niet altijd consequent toegepast, zo heeft Kamerstuk 22026-272 de URLs https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-9217.pdf en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-9217.html.

http://static.ikregeer.nl/pdf/KST116424.pdf linkt naar de tekst van hetzelfde eerstgenoemde kamerstuk. De URL is gebaseerd op een eigen nummering door de site, in plaats van op het dossiernummer en het ondernummer.

Parlando gebruikt een URL van de vorm http://parlando.sdu.nl/cgi/showdoc/session=anonymous@session_id/action=doc/query=2/pos=0/KST116424.pdf, met dezelfde bestandsnaam als ikregeer.

Zie ook

Externe links

Referenties