Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Het Rhedens

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Het Rhedens is een middelbare school in Dieren en Rozendaal in Gelderland. Er wordt onderwijs gegeven op de niveaus vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium.

De school kent drie locaties: Het Rhedens Dieren, Het Rhedens Rozendaal en de afdeling voor praktijkonderwijs de Tender. De vestiging in Dieren biedt onderwijs aan op vmbo, mavo en de eerste drie klassen van havo, vwo en gymnasium. Op de locatie Rozendaal is de hele havo/vwo/gymnasium afdeling gevestigd.

Het Rhedens Dieren

Het Rhedens Dieren is anno 2012 een school voor havo/vwo (klas 1 t/m 3), mavo en voor vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg (en lwoo). De school besteedt veel aandacht aan cultuur, sport en een goede sfeer in en rond het gebouw. Bijzonder zijn de supermoderne werkplekken voor het vmbo, waarin bedrijfssituaties zijn nagebootst. De school beschikt over een nieuwe danszaal en kent een samenwerking met Atelier Velp (een school voor podiumkunsten) en de muziekschool Musica Allegra. In de eerste drie leerjaren hebben leerlingen elke dag zeker les van het tweede tot en met het zesde uur. De onderbouw heeft aparte les- en pauzetijden.

In de eerste twee leerjaren havo-vwo wordt met dakpanklassen gewerkt. De andere afdelingen werken vanaf het begin met homogene klassen. Voor havo en vwo zijn er plusvarianten: Cambridge Engels, Klassieke Talen, Sport en Techn@. In het tweede leerjaar maken de leerlingen een keuze uit deze vier plusvarianten. Via een systeem van Rhedens-uren wordt de leerlingen in de eerste drie leerjaren havo/vwo de kans geboden om extra aandacht te besteden aan bepaalde vakken. De vwo-leerlingen in Dieren kunnen bovendien Latijn en/of Grieks kiezen om aansluiting te realiseren met de gymnasium-afdeling van Het Rhedens Rozendaal.

De mavo-afdeling bereidt de leerlingen voor op een goede doorstroom naar de havo of naar het mbo. Om daar beter op in te kunnen spelen kiezen de leerlingen in leerjaar 3 voor de richting mavo-T of mavo-P. Mavo-T houdt in een extra theorievak om soepel door te kunnen stromen naar de havo en mavo-P betekent een praktijkvak (P) voor een goede doorstroming naar het mbo. Ook kent Het Rhedens Dieren het vak dans; bedoeling is dat de school een vooropleiding podiumkunsten wordt voor het mbo.

De afdeling BL/KL en lwoo staat voor veel aandacht voor de leerling en kleinere klassen. Na het tweede leerjaar kiezen deze leerlingen voor één van de volgende praktijkrichtingen: handel & administratie, techniek breed of zorg & welzijn en uiterlijke verzorging. Zij werken in de bovenbouw volgens de methodiek van werkplekkenstructuur (WPS).

In het derde leerjaar lopen de leerlingen van alle opleidingen een maatschappelijke stage.

In alle afdelingen van de onderbouw hebben de leerlingen Rhedens Uren op de lessentabel staan. Tijdens deze uren krijgt de leerlingen extra ondersteuning voor allerlei vakken, faalangstbegeleiding en dyslexiebegeleiding vindt ook tijdens deze uren plaats. Ook zijn er extra verdiepingsmogelijkheden voor de leerlingen die geen ondersteuning nodig hebben.

Het Rhedens Dieren vindt het ontwikkelen van creativiteit belangrijk. Kunst en cultuur worden op verschillende manieren aangereikt. In elk leerjaar nemen leerlingen deel aan projecten. Met deze projecten wil de school twee doelen bereiken: leerlingen in aanraking laten komen met professionele kunst en ze kunst laten ervaren door er zelf aan deel te nemen.

Het Rhedens Rozendaal

Het Rhedens Rozendaal biedt anno 2012 het volledige havo, atheneum en gymnasium aan. In een persoonlijke sfeer worden jonge leerlingen niet alleen door mentor en docenten maar ook door oudere leerlingen ondersteund. In de eerste twee leerjaren wordt gewerkt met havo/vwo-dakpanklassen. Na een bindend advies in het tweede leerjaar vervolgen de leerlingen vanaf het derde leerjaar hun loopbaan op Het Rhedens in homogene klassen. Elke week is er een keuze-uur waarin de leerlingen aan een onderwerp werken dat ze interessant vinden. Op het gymnasium leer je onder meer over de taal en cultuur van de oude Grieken en Romeinen. De keus voor het gymnasium wordt al vanaf de brugklas gemaakt. De gymnasiumafdeling werkt dus in de eerste drie leerjaren met homogene klassen. Vanaf het vierde leerjaar volgen de gymnasiasten (om praktische redenen) hun lessen samen met andere vwo-leerlingen, met uitzondering van de vakken Latijn, Grieks en kcv.

In het vierde leerjaar komen de leerlingen afkomstig uit de derde klas in Rozendaal samen met de leerlingen afkomstig uit de derde klas in Dieren. De bovenbouw havo, vwo en gymnasium op Het Rhedens wordt immers alleen in Rozendaal aangeboden.

Op vaste momenten in de week wordt het rooster onderbroken voor keuze-uren (één uur per week gedurende het eerste leerjaar) en Studium Generale-uren (twee uren per week gedurende het vierde leerjaar). De leerlingen maken op genoemde uren een keuze uit een aanbod dat verdieping en verbreding van het reguliere onderwijsaanbod als doel heeft.

Er zijn diverse avonden in het schooljaar waarop de leerlingen op cultureel gebied actief zijn. Behalve de SOS-sponsoravond, de Culturele Avond en het klassieke midwinterconcert wordt er jaarlijks door leerlingen een toneelstuk opgevoerd. Bovendien zijn leerlingen actief in diverse muziekgroepen die op school worden gevormd. Het Rhedens heeft daarvoor een speciale oefenruimte ingericht. De school stimuleert museum- en schouwburgbezoek en streeft ernaar de schoolbevolking met enige regelmaat een theatervoorstelling of concert in de aula aan te bieden. Muziek en tekenen zijn eindexamenvakken.

Het onderwijs in de binask-vakken concentreert zich in het binask-deel van de school. Het vak Natuur, Leven en Techniek past binnen het streven van Het Rhedens om de keuze voor exacte vakken te stimuleren. Met de samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt het volgen van exacte vakken in de praktijk gestimuleerd.

Het Rhedens de Tender

De Tender staat anno 2012 bekend om zijn plezierige sfeer en persoonlijke aanpak. Met uitstekend praktijkonderwijs worden de leerlingen heel gericht voorbereid op een toekomst die bij hen past. Daarbij besteden we vooral aandacht aan hun sterke kanten en aan de dingen die zij leuk en nuttig vinden om te leren. Als een leerling op onderdelen extra aandacht nodig heeft, dan krijgt hij die gewoon. Leerlingen die de school met een getuigschrift verlaten, zijn helemaal klaar om te gaan werken. En staan sterk in de maatschappij, ook op het gebied van wonen en vrije tijd. De Tender is gehuisvest in een fraai nieuw schoolgebouw.

Op Het Rhedens de Tender wordt gewerkt met kleine klassen die elk een eigen groepsleerkracht/mentor hebben. De mentor vormt de spil in de begeleiding van de leerlingen. Het onderwijs is sterk individueel van opzet en op de praktijk gericht. Daarbij spelen externe stages een cruciale rol. het Rhedens de Tender onderhoudt dan ook nauwe banden met het bedrijfsleven en met dienstverlenende instellingen in de omgeving.

Het praktijkonderwijs kent geen eindexamen. Als een leerling direct uitstroomt naar een arbeidsplaats heeft hij het beoogde doel bereikt. Bij het verlaten van de school ontvangt de leerling wel een getuigschrift. Toch probeert Het Rhedens de Tender haar leerlingen daarnaast ook de mogelijkheid te bieden officiële startkwalificaties te behalen. Een mogelijkheid daartoe vormen de zogenaamde IVIO-examens (Instituut Voor Individueel Onderwijs). Dit zijn landelijke examens op bepaalde vakgebieden (Nederlands, rekenen/wiskunde) en op verschillende niveaus.

Daarnaast biedt Het Rhedens de Tender in samenwerking met ROC’s in de nabije omgeving aan leerlingen die dat kunnen en willen de mogelijkheid specifieke branchegerichte cursussen of (voor)opleidingen op niveau 1 te volgen.

Onlangs introduceerde Het Rhedens de Tender een nieuw onderwijsconcept, waarin de leerlingen meer dan ooit centraal staan. In het onderwijsprogramma wordt uitgegaan van talent en belangstelling van de leerling. Stages zijn het meest wezenlijke onderdeel van de opleiding.

Externe link