Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Uitvoering Treasury

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De printervriendelijke versie wordt niet langer ondersteund en kan weergavefouten bevatten. Werk uw browserbladwijzers bij en gebruik de gewone afdrukfunctie van de browser.

De organisatie is bepalend voor de omvang en de samenstelling van de Treasury-taak.

Bepalende factoren zijn:

De grootte en aard van de organisatie

De wijze waarop men de Treasury-taken uitvoert is sterk afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf. Naarmate de omvang van het bedrijf of de organisatie toeneemt, neemt ook het te behalen voordeel toe. Bij de grote bedrijven is het overzicht over de geldstromen zeer moeilijk te verkrijgen zonder een Treasury-afdeling. Tevens kan men bij een grotere omvang meer schaalvoordelen behalen door Treasury-activiteiten. Bij een klein bedrijf zal het overzicht over de kasstromen makkelijker te realiseren zijn. Kleine bedrijven hebben vaak niet de financiële middelen om de gespecialiseerde kennis, die nodig is voor het correct uitvoeren van de Treasury-activiteiten, in hun organisatie op te nemen. Kleine bedrijven zullen zich voornamelijk bezighouden met "cash management" en "corporate finance", terwijl grote bedrijven worden geconfronteerd met alle dimensies van de Treasury en zullen dan ook vaak een aparte, verbijzonderde Treasury-afdeling creëren.

Naast de omvang van het bedrijf is ook van belang hoeverre het bedrijf geïnternationaliseerd is. Wanneer een bedrijf in hoge mate handelt met het buitenland en daar ook productiefaciliteiten heeft, zal deze worden geconfronteerd me het valutarisico. Het afdekken van het valutarisico vereist het gebruik van gespecialiseerde en complexe instrumenten. Hierbij is gespecialiseerde kennis in de vorm van Treasury onmisbaar.

De aard van de organisatie is ook bepalend voor de reeds aanwezige kennis op het gebied van financiële markten, instrumenten en de beheersing van de kasstromen. Een bank of beleggingsinstelling zal beter in staat zijn om te profiteren van de voordelen van Treasury, omdat zij een betere financiële kennis bezit en vrije toegang heeft tot de financiële markten.

Naast de aard en omvang van het bedrijf is er een andere belangrijke factor die bepalend is voor de inrichting van een Treasury-afdeling, namelijk de verwachtingen en de filosofie van het management ten aanzien van de Treasury-functie. Van belang zijn de volgende elementen hieruit: de mate van risicoafkeer en de mate van centralisatie die men wenselijk acht.

Mate van risicoafkeer

Bij een grote risicoafkeer van het management zal men kiezen voor een "cost center"; hierbij zal de Treasury-afdeling de bestaande exposures afdekken en mag men geen speculatieve posities innemen. Echter de Treasury resulteert in een "profit center" wanneer men een lage risicoafkeer heeft en men de Treasury als strategische activiteit ziet. Een "profit center" heeft als doelstelling het maximale resultaat uit haar activiteiten te halen door het realiseren van speculatie resultaten. In de praktijksituatie zal men hier niet naar streven, vanwege de risico's en zal men een stelsel van limieten opzetten om het risico te beperken. Een bedrijf die zijn Treasury-afdeling op profit basis gaat indelen zal in ieder geval een sterke financiële positie moeten hebben om de eventuele verliezen op te vangen.

Centraal of decentraal

Bij een centrale Treasury-afdeling communiceren de werkmaatschappijen via de Treasury met de bank en andere participanten op de vermogensmarkt. Naast de communicatie zullen de werkmaatschappijen ook beslissingsbevoegdheid moeten afstaan aan de centrale Treasury. Bij een decentrale structuur zal men zelf communiceren met de vermogensmarkt en de beslissingen hieromtrent nemen.

Bij een groot aantal bedrijven bestaat er een decentrale organisatiestructuur en deze wordt doorkruist door een Treasury-afdeling, die een aantal financiële taken centraliseert. De directie staat dus voor de keuze de Treasury-taken centraal of decentraal te houden. De besturingsfilosofie van het bedrijf speelt een belangrijke rol bij centralisatie en decentralisatie van de Treasury activiteiten. Men zal zich moeten bezinnen op de voor- en nadelen en moeten nagaan of een centrale Treasury afdeling past binnen de organisatiestructuur en bedrijfscultuur.

De voordelen van centralisatie zijn:

  • Men krijgt een beter overzicht van de geld- en goederenstromen binnen de organisatie doordat men inzicht heeft in een concernpositie. Men kan dus de financiële logistiek beter aansturen;
  • Men kan meer knowhow op het gebied van financiële dienstverlening ontwikkelen;
  • Het verwerken van de geldstromen kan men automatiseren en sneller laten verlopen;
  • Er kan beter gebruik worden gemaakt van de te behalen fiscale- en kostenvoordelen;
  • Met behulp van centralisatie kunnen onnodige bankkosten worden vermeden.

De nadelen van centralisatie kunnen zijn:

  • Een centrale Treasury moet hoog gekwalificeerd personeel en een zeer complex informatiesysteem hebben om te kunnen functioneren, men kan zich afvragen of het potentiële kostenvoordeel van een Treasury opweegt tegen de extra kosten;
  • Veel organisaties streven naar een grote mate van decentralisatie. Door een centrale Treasury-afdeling moet men veel bevoegdheden afstaan en dit kan weerstand oproepen bij de werkmaatschappijen;
  • De centrale Treasury moet worden voorzien van up-to-date informatie om haar taak goed uit te voeren, dit betekent dat men de medewerking en diensten van de werkmaatschappijen nodig heeft bij het opzetten van een geavanceerd informatiesysteem.

Over het algemeen kan men stellen dat men een centrale Treasury moet hebben om volledig te profiteren van de voordelen die de Treasury-activiteiten met zich meebrengen. Het centraliseren van activiteiten betekent wel het opgeven van machtsposities en medewerking verlenen aan de Treasury door tijdige informatieverstrekking. Het centrale management en de decentrale eenheden zullen het streven naar centralisatie moeten ondersteunen om voldoende voordelen te behalen.

Bedrijfscultuur

De cultuur is bepalend voor de mate waarin managers bereid zijn tot het delegeren van bevoegdheden aan de Treasury-afdeling en de mate waarin zij informatie verstrekken aan de Treasury-afdeling. Een Treasury moet kunnen vertrouwen op de medewerking van de werkmaatschappijen, wanneer zij een optimaal resultaat willen bereiken. Het bedrijfsbelang moet prevaleren boven het eigen belang van deze medewerkers, dit wordt ook wel doelcongruentie genoemd. De afstemming van de belangen kan plaatsvinden door een adequaat beloningssysteem welke zowel positieve als negatieve prikkels kan bevatten. Het ontbreken van een doelcongruentie zal ten koste gaan van de Treasury. De nieuwe, opgelegde handelwijze van een Treasury-afdeling kan afwijken van de gebruikelijk handelwijze bij een individuele werkmaatschappij en dit kan fricties oproepen. Een goed ontwikkeld informeel communicatienetwerk kan helpen om het belang van een Treasury duidelijk te maken en als uiteindelijk doel meer behulpzaamheid te verkrijgen. Deze informele netwerken kunnen door ontstane fricties ook hun medewerking opzeggen. Dit kan leiden tot disfunctioneren van de Treasury-afdeling.

Zie ook: Treasury